Winkelwagen - € 0,00

U hebt niets in uw winkelwagen.

Fietsklik Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst al dan niet op afstand aangaat met Fietsklik;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
5. Fietsklik: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spec | M3F BV, gevestigd te Amsterdam, handelend onder de naam Fietsklik, KvK-nummer: 54141109, en gebruiker van deze algemene voorwaarden;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Klant: de consument of de ondernemer aan wie Fietsklik haar producten en diensten aanbiedt en/of met wie Fietsklik al dan niet op afstand een overeenkomst sluit voor het leveren van producten en diensten;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van haar beroep of bedrijf en een overeenkomst al dan niet op afstand aangaat met Fietsklik;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Voorwerp van deze algemene voorwaarden


1. Deze algemene voorwaarden behelzen de voorwaarden waaronder Fietsklik al haar producten en diensten aan klanten aanbiedt en uitvoert.
2. Hetgeen in deze algemene voorwaarden is opgenomen geldt te allen tijde en heeft voorrang boven algemene voorwaarden van de klant, tenzij schriftelijk en ondubbelzinnig anders is overeengekomen of verklaard door een daartoe bevoegde bestuurder of gevolmachtigde van Fietsklik.
3. Bepalingen die specifiek aan consumenten refereren, gelden niet voor ondernemers. Tenzij anders vermeld, geldt voor ondernemers in de plaats van de consumentenregeling het wettelijke regime.

Artikel 3 - Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fietsklik en op elke totstandgekomen overeenkomst al dan niet op afstand tussen Fietsklik en een klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij telefonische verkoop), dan zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Fietsklik zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zullen ook op de website van Fietsklik in te zien zijn: www.fietsklik.com .

Artikel 4 - Het aanbod


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, met dien verstande dat kleine afwijkingen in de fabricage zich kunnen voordoen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Fietsklik niet.
3. Elk aanbod aan een consument bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen; o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; en
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

Artikel 5 - De overeenkomst


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fietsklik onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Fietsklik is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Fietsklik passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Fietsklik daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Fietsklik kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst al dan niet op afstand. Indien Fietsklik op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Fietsklik zal bij het product of dienst aan een consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van Fietsklik waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Fietsklik deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht van de consument


1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of door een vooraf door de consument aangewezen en aan Fietsklik bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Fietsklik retourneren, conform de door Fietsklik verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping


1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Fietsklik dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - De prijs


1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Fietsklik producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Fietsklik geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw indien (mede) gericht tot consumenten.

Artikel 9 - Conformiteit, garantie en beperking van aansprakelijkheid


1. Fietsklik staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Fietsklik verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Fietsklik is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van onjuist, onkundig of onwettig gebruik van haar producten. De klant zal de producten alleen gebruiken op de wijze en voor de doelen als door Fietsklik voor haar producten voorschreven.
4. Indien en voor zover Fietsklik aansprakelijk is voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de producten van Fietsklik en onverminderd Fietskliks aansprakelijkheid volgens eventueel dwingend recht, dan is de aansprakelijkheid van Fietsklik beperkt tot € 10.000 per voorval met een maximum van € 50.000 per klant.

Artikel 10 - Levering en uitvoering


1. Fietsklik zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Fietsklik kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Fietsklik geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Fietsklik het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Fietsklik zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Fietsklik.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Fietsklik tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Fietsklik bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Betaling


1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fietsklik te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Fietsklik behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten van incasso in rekening te brengen. In het geval van wanbetaling van de ondernemer is Fietsklik gerechtigd tot vergoeding van haar volledige kosten die gemoeid zijn met de incasso en eventuele gerechtelijke maatregelen.
4. Indien de klant toerekenbaar in gebreke blijft in zijn betalingsverplichtingen is Fietsklik gerechtigd contractuele samengestelde rente in rekening te brengen van 1,5% per maand in het geval van een ondernemer en van 1,0% per maand in het geval van een consument.

Artikel 12 - Geschillen


1. Op overeenkomsten tussen Fietsklik en de klant is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Fietsklik en de klant, onverminderd de bevoegdheid van de rechter elders indien en voor zover zijn bevoegdheid door dwingend recht wordt voorgeschreven.